Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a và SO vuông góc với đáy. Gọi M, N lần lượt là....?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

0.23977303504944