Nhện xa trước mặt !!?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


1 Answers

up vote 0 down vote
mình mở cửa sổ thấy có côn nhện thả mình đu đưa một hồi rrooif đu lên trên không biêt có chuyện gì không?
link | flag

Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

0.2280969619751