tại sao khi tìm kiếm /sự sống ở các hành tinh khác,các nhà khoa học lại tìm xem ở đó có nước hay không?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

2.0607931613922