suy nghĩ về câu nói Vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

0.28653883934021