Cháu chào bs,cháu muốn hỏi trên da ở cánh tay cháu nổi nhiều nốt đỏ li ti như muỗi đốt?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

0.16172504425049