vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa , em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hâuển?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

2.9133930206299