tại sao cây rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở nơi ẩm?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


2 Answers

up vote 0 down vote
rêu chủ yếu sống trên đá,tường...nên phải có nước nó mới sống được chứ, nếu nó sống ở đất thì không sao vì trong đất cũng có nước, hơn nữa ,rêu là thực vật bậc thấp nó chưa biết cách hấp thụ nước 1 cách toàn diện như các thực vật cấp cao hơn
link | flag
up vote 1 down vote
vì rêu là thực vật bậc thấp, nên ko thể thực hiện đc chức năng của rễ, rêu ko có mạch rây và mạch gỗ nên thân ko to và bắt buộc phải ở nơi ẩm ướt
link | flag

Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

0.2717010974884