Máy chiếu panasonic chạy lên báo đèn lamp rồi không lên hình !?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


2 Answers

up vote 0 down vote
bóng đèn máy chiếu
link | flag
up vote 0 down vote
máy chiếu của bạn có thể bị hỏng bóng: bạn xem và thay thế bóng tại đây http://www.maychieubacha.vn/tin-tuc/may-chieu-bao-lamp-do_41.html Nếu trường hợp bóng của bạn bình thường có thể do chân nguồn bóng lắp chưa chuẩn hoặc do hỏng main cấp nguồn cho bóng ( ballast)
link | flag

Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

0.46827101707458