cảm nhận về khổ thơ đầu bài thơ ''Mùa xuân nho nhỏ'', 2 khổ thơ đầu hoặc khổ cuối bài thơ ''Viếng lăng Bác''?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

0.17408990859985